Zpráva o činnosti Jednotky SDH Luleč za rok 2014

11.01.2015 05:48

Vážení bratři a sestry hasiči, milí hosté,

 

dovolte mi, abych Vás krátce seznámil s činností Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Luleč v roce 2014.

 

Začátkem roku se jednotka scházela v prostorech hasičské zbrojnice, kde se školila dle metodických listů bojového a cvičebního řádu jednotek požární ochrany. Někteří členové jednotky jeli do Školního a výcvikového zařízení Hasičského záchranného sboru ČR do Brna, kde si vyzkoušeli výcvik v protiplynovém polygonu. Od února členové postupně chodili na lékařské prohlídky k MUDr. Doleželovi. Během roku strojníci prováděli pravidelné kondiční jízdy s technikou a členové absolvovali potřebný výcvik v izolačních dýchacích přístrojích.

 

V březnu se strojníci, velitel jednotky i velitelé družstev zúčastnili pravidelné cyklické odborné přípravy na Hasičském záchranném sboru, územním odboru Vyškov, kde nezůstalo jen u teoretického školení v zasedací místnosti, ale nově se prováděl i praktický výcvik, např. základy první pomoci, slaňování z cvičné věže, ukázka zásahu s různými typy pěnotvorných proudnic, výcvik s čtyřdílným nastavovacím žebříkem, ukázka různých druhů čerpadel apod.

 

V měsíci dubnu úspěšně absolvovali dva členové, Tomáš Chládek a Marin Zabloudil, kurz nositelů dýchací techniky ve Vzdělávacím zařízení krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru Jm kraje v Tišnově.  Tam také úspěšně absolvovali časově náročný kurz, na motorové řetězové pily Pavel Němec, Martin  Hlaváček a Ivan Pospíšil. Jarní počasí již dovolilo provádět pravidelnou odbornou přípravu s technikou i mimo prostory hasičské zbrojnice.

 

V červnu členové jednotky pomáhali při organizaci běžeckého závodu Lulečský preclík a s ukázkou techniky a zásahu se zúčastnili dětského dne v Podbřežicích. V době letních prázdnin pomohla jednotka, jako každý rok, zpestřit dětem letní tábor v Ruprechtově, kde předvedla techniku, vybavení vozidla a ukázku zásahu.

 

V době letních prázdnin, po převedení investorství na stavební úpravy požární zbrojnice z obce na SDH Luleč, provedl sbor za pomocí Ing. Jaromíra Handla výběrové řízení na stavební firmu, která rekonstrukci provedla. Tímto se i členové jednotky zapojili do brigád v hasičce, které průběžně probíhaly do konce roku.

 

Ve dnech 5. a 6. září jednotka pomohla s organizací části jedné rychlostní zkoušky Rally Vyškov.

 

Na podzim jednotka zajištěním ohně a jeho následným uhašením pomohla při organizaci drakiády na louce za kostelem sv. Martina.

 

V listopadu jednotka nasvítila v rámci akce Světlo pro sv. Martina pořádané  MŠ Luleč a ZŠ a MŠ Nemojany věž kostela sv. Martina.

 

A nyní k výjezdům naší jednotky v roce 2014. Během roku byla jednotka povolána krajským operačním a informačním střediskem celkem k 17 událostem, z toho se jednalo o devět požárů, osm technických pomocí a jedno taktické cvičení.

 

Za zmínku stojí událost ze 4. května kdy po půlnoci jsme byli povoláni k požáru rekreační chaty v Lulči, lokalita Vinohrady. Po příjezdu na místo události hořela veranda a podkroví chaty. Jednotka provedla dopravní vedení s rozdělovačem a jeden útočný proud v izolačních dýchacích přístrojích, který byl natažen do podkroví chaty. Po uhašení požáru se provádělo rozebírání podhledů střešní konstrukce a dohašovaní ohnisek požáru. Jednotka také provedla osvětlení místa zásahu. Posádka dopravního automobilu zřídila čerpací stanoviště s kalovým čerpadlem u zatopeného lomu Hartlovka pro případné doplnění cisteren.

 

K zajímavým zásahům lze zařadit taktické cvičení na vyškovském letišti z 5. června. Zde se jednalo o simulovaný požár dopravního letadla.  Tohoto cvičení se zúčastnilo téměř 180 hasičů, policistů, záchranářů a dalších členů integrovaného záchranného systému.

 

28. července byla jednotka povolána k požáru pšenice na stojato na poli v katastru obce Podbřežice. Po příjezdu jednotka na rozkaz velitele zásahu prováděla z lafetové proudnice na cisterně lokalizaci fronty požáru. Zbylí členové jednotky dohašovali pomocí ženijního nářadí.

 

Při silných přívalových deštích, které zasáhly naši obec 31. 8., jsme byli krajským operačním a informačním střediskem povoláni k ucpaným kanalizačním vpustím a hrozícímu zaplavení domu u koupaliště Libuše. Po místní komunikaci od G-hotelu teklo velké množství vody vč. bahna a kamení. Jednotka provedla zprůchodnění kanalizačních vpustí a částečný úklid komunikace. V průběhu zásahu byla jednotce nahlášena další událost, a to zatopení dvora a domu v obci. Jednotka se odebrala k domu, kde bylo k odčerpání ze dvora rodinného domu nasazeno kalové čerpadlo Heron a do dvorní stavby byla nasazena elektrocentrála s elektrickým kalovým čerpadlem.

 

12. září byla jednotka povolána opět kvůli silným přívalovým dešťům k čerpání laguny vody, neboť hrozilo zatopení domů v obci Drnovice. Na místě události již zasahovala místní jednotka. Jednotka prováděla odčerpání laguny vody pomocí motorového kalového čerpadla i plovoucího motorového čerpadla.

 

Dne 26. října byla jednotka přímo z brigády v hasičské zbrojnice povolána na spadený strom přes cestu nad G-hotelem v Lulči. Po příjezdu na místo se zjistilo, že jde o vyvrácený vzrostlý jehličnatý strom přes cestu. Jednotka provedla jeho odřezání pomocí motorové řetězové pily a odklidila z komunikace. Po návratu na zbrojnici se členové opět převlékli do pracovního a pokračovali v brigádě v hasičské zbrojnici.

 

Na závěr chci poděkovat všem aktivním členům jednotky za čas strávený při zásazích, odborné přípravě, brigádách a dalších akcích, kterých se zúčastnili ve svém volném čase. Také bych chtěl poděkovat vedení obce za ochotu, vstřícnost a finanční podporu spojenou se zásahovou jednotkou a zejména s rekonstrukcí hasičské zbrojnice.

 

Poděkování patří také starostce Okresního sdružení hasičů Vyškov paní Jitce Fabiánové, za pomoc s žádostí o dotaci na klubovnu mladých hasičů přes Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska na ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy, včetně vyúčtování získaných dotací.

 

Děkuji Vám za pozornost,

 

Tomáš Fiala, velitel JSDH Luleč