Zpráva o činnosti SDH Luleč za rok 2014

11.01.2015 17:45

Začátek roku 2014 nám začal změnou ve výboru odstoupením p. Antonína Žalčíka a Jirky Adamce, kteří byli nahrazeni novými členy - Josefem Vlachem a Milčou Rychlou.

Hned od začátku roku se pokračoválo s rekonstrukcí požární zbrojnice. Byla zahájena příprava a montáž odsávání výfukový plynů z garáže. Proti úniku tepla jsme mezi garáží a přístřeškem namontovali vyřazené shrnovací dveře. Zároveň probíhaly přípravy na hasičský ples. Těchto příprav se zúčastnila většina členů PZ. Hasičský ples se konal 25. ledna v prostorách místní sokolovny. Na ples přišlo přes 100 občanů, kteří se se zájmem podívali na naše členy, kteří zahájili ples svým tanečním uměním a těšili se na bohatou tombolu, kde na ně čekalo přes 50 cen.Tím bych chtěl poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli a svými dary pomohli k činnosti naší mládeže a našeho sboru.

Koncem měsíce února začaly přípravy na maškarní ples pro naše nejmenší děti a mládež, který se uskutečnil 8.3. v odpoledních hodinách. Také v měsíci březnu probíhaly práce na rekonstrukci. I když to vypadalo, že se nic neděje, dokončila se úprava shrnovacích dveří mezi garáží a přístřeškem, bylo smontováno potrubí na odvod výfukových plynů.

Na brdech byla dokončena základna pod stříkačky při soutěžích, rovněž byla zahájena stavba udírny pro ohřívání uzenin a přípravu občerstvení při soutěžích, které se konají na tomto hřišti. Pro tyto případy jsme si vyřídily na okrese certifikát na prodej občerstvení.

Začátkem dubna byly odmontovány majáky z cisterny CAS-25 a poté byla cisterna odvezena do firmy Naja k sešrotování, poněvadž o její koupi neměli okolní sbory zájem. Dne 26.4. proběhl sběr kovového odpadu a elektrospotřebičů, které již dosloužily. Dále byly zahájeny přípravy na memoriál Oldřícha Nedomy. V této době pořádal Obecní úřad bežeckou soutěž Lulečský preclík, kde někteří naši členové pomáhali jako pořadatelé. 

V měsíci květnu oslavily dvě naše členky významné výročí - Jarmila Hašková 65 let a Anička Kostelková 70 let. V Brně byla podepsána smlouva na dotaci nástavby požární zbrojnice. Na brdech zároveň probíhaly přípravy na memoriál Oldřicha Nedomy. Naše členka výboru Miluše Rychlá přednesla návrh na uskutečnění nočního závodu. Výbor návrh přijal.

Také měsíc červen pro nás začal příjemně, kdy jsme navštívili našeho dlouholetého člena Aloise Svobodu s malou pozorností od sboru,  oslavil totiž krásných 85 roků života. V tomto měsíci oslavil také 65. narozeniny náš člen Karel Nekuda, kterého jsme rovněž navštívili s gratulacemi. Čekalo nás také překvapení, dostali jsme pozvání do Litoměřic na hasičské slavnosti, kde nás čekalo vyhodnocení soutěže O nejlepší webové stránky SDH. Z 90  přihlášených sborů bylo vybráno 10 sborů z celé ČR. A nás čekalo krásné 4 místo. Toto ocenění převzali členové výboru Šimáček, Fiala a Němec.

5.7. proběhl noční závod na Brdech, který začal ve 20.30 a končil přibližně v 1.30 za velké  spokojenosti zúčastněných. Z večera nás navštívil senátor Ivo Bárek, kterému se na našem sportovišti velmi líbilo. Tohoto závodu se zúčastnilo přes 30 družstev. K velkému očekávání zahájila firma Dobeš nástavbu zbrojnice a to díky našemu veliteli Tomášovi Fialovi, který si vzal dostavbu na starost. V této práci se mu členové výboru snažili co nejvíce pomoct.

V 8. měsíci probíhala nástavba zbrojnice, kdy naši členové různými drobnými brigádami pomáhali k rychlejší dostavbě. Na našem mikrobusu, který byl pořízen hlavně na soutěže, byly opraveny brzdy a drobné závady vzniklé provozem.

8. Září  se nám donesla smutná zpráva, že nás navždy opustil dlouholetý člen Antonín Žalčík, který vytvářel ve sboru dobrou náladu a hlavně byl platným pomocníkem u všech akcí pořádaných naším sborem. Také pomáhal i při akcích OU. V témže měsíci byla ve zbrojnici vybagrována stará podlaha pod přístřeškem, aby se mohla vybetonovat podlaha nová a namontovat posuvná vrata, která již byla ve výrobě.

Desátý a jedenáctý  měsíc, kdy se blížila dostavba zbrojnice, byl výborem schválen nákup stolů a židlí. Na návrh  p. Vlacha přispěl náš sbor krojovaným na hodech částkou 2 000 Kč ze sběru šrotu. Po dokončení fasády na hasičské zbrojnici členové sboru usadili do výklenku ve věži  patrona hasičů, aby chránil hasiče při jejich náročné práci. Po vymalování, namontování topení a osvětlení nám za přítomnosti zástupců OU byla požární zbrojnice zkolaudována stavebním úřadem dne 16.12.2014.Tím skončila hlavní etapa rekonstrukce naší zbrojnice. Další neméně důležitá čeká na nový výbor, a to oživit opět naší opravenou zbrojnici zejména mládeží a rovněž také členy zásahové jednotky.

Na závěr chci poděkovat všem členům, kteří pomohli velkou či menší měrou při dostavbě zbrojnice, hlavně veliteli Tomášovi Fialovi, který vše dokázal dotáhnout do konce, a také všem sponzorům, kteří nám přispěli finančně nebo materiálně a tím pomohli našemu sboru, ještě jednou dík a těšíme se na další spolupráci.